USVOJEN PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Ukinuto 16 obrazaca, među kojima i M4 obrazac, prestaje da važi ovlašćenje Fonda da vrši prinudnu naplatu na ime neuplaćenih doprinosa obustavom 1/3 penzije osiguranicima koji su sami obaveznici uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i uspostavljaju se penzionerske kartice

USVOJEN PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Ukinuto 16 obrazaca, među kojima i M4 obrazac, prestaje da važi ovlašćenje Fonda da vrši prinudnu naplatu na ime neuplaćenih doprinosa obustavom 1/3 penzije osiguranicima koji su sami obaveznici uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i uspostavljaju se penzionerske kartice

Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014), kojim će između ostalog, kao što je obećano, biti ukinut Zakon o smanjenju penzija najkasnije 30. septembra 2018. godine.

Među brojnim izmenama Zakona o PIO ključna je ukidanje smanjenja penzija, zahvaljujući kojoj će oktobarsku penziju (isplata u novembru) penzioneri dobiti bez umanjenja.

Dospele, a neisplaćene penzije, zaključno sa penzijama za septembar 2018. godine, isplatiće se u skladu sa odredbama Zakona o privremenom uređivanju načina isplata penzija.

Novim zakonom biće utvrđen pravni osnov kojim se daje mogućnost Vladi za isplatu novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju u zavisnosti od ekonomskih kretanja i finansijskih mogućnosti budžeta Republike Srbije.

Pored toga, biće promenjen način obračuna visine prevremene starosne penzije za osiguranike kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (tzv. beneficirani staž), koji odlaze u prevremenu starosnu penziju uz smanjenje visine penzije, tako da se “penali” za ove osiguranike računaju u odnosu na njihovu sniženu starosnu granicu za svakog konkretnog osiguranika sa beneficiranim stažom, što će se povoljno odraziti na visinu penzije ovih penzionera.

U cilju zaštite suštine prava na snižavanje starosne granice najviše do 50 godina života za osiguranike koji rade na poslovima sa maksimalnim stepenom uvećanja staža osiguranja (12-18) i sprečavanja mogućih zloupotreba, propisuje se da je za ove osiguranike uslov za ostvarivanje navedenog prava na snižavanje starosne granice do 50 godina života, da imaju navršene 2/3 staža osiguranja na poslovima sa maksimalnim stepenom uvećanja staža osiguranja, u odnosu na ukupan staž osiguranja navršen na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Ministar finansija Siniša Mali istakao je da je usvajanje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO stvoren preduslov za uvećanje penzija.

Kao što smo i obećali, prve uvećane penzije su oktobarske, a biće isplaćene u novembru. Veoma smo zadovoljni zbog toga što smo za ovo uvećanje imali dovoljno novca u budžetu, tako da nije bilo potrebno da radimo rebalans. Naši najstariji sugrađani su zaslužni za uspešne reforme koje smo sproveli, i zahvaljujući njima sada imamo stabilne javne finansije. Na tome ćemo im uvek biti zahvalni, istakao je ministar finansija.

Ovim zakonom, takođe će biti ukinuto 16 obrazaca, među kojima je i M4 obrazac, prestaje da važi ovlašćenje Fonda da vrši prinudnu naplatu na ime neuplaćenih doprinosa obustavom 1/3 penzije osiguranicima koji su sami obaveznici uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, ali se i uspostavljaju penzionerske kartice.

Takođe, među novinama je i utvrđivanje načina određivanja godišnjeg ličnog koeficijenta za osiguranike koji u matičnoj evidenciji nemaju utvrđene podatke o zaradi (vojni osiguranici i raseljena lica), a smanjiće se i broj privremenih rešenja promenom načina obračuna poslednje godine staža osiguranja.

IZVOR:PARAGRAF.RS

Comments are closed.